ubezpieczenia należności

Pragniemy zainteresować Państwa ubezpieczeniem należności od kontrahentów – inaczej: ubezpieczenie kredytu kupieckiego.

Pojawienie się tego rodzaju ubezpieczenia jest odpowiedzią rynku ubezpieczeń finansowych na problemy z solidnością, terminowością i wypłacalnością podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym.

Niepewność polega między innymi na tym, że przedsiębiorca nie jest w stanie przewidzieć, w jaki sposób zachowywać się będą kontrahenci, z którymi wchodzi w relacje handlowe, a także czy dotychczasowi partnerzy będą należycie wywiązywać się ze zobowiązań płatniczych.

Oczywiście, do pewnego stopnia zachowanie kontrahentów jest przewidywalne, zwłaszcza gdy współpraca z nimi trwa już od jakiegoś czasu, jednak element ryzyka w realiach życia gospodarczego zawsze pozostaje. Jest ono tym większe, im bardziej otoczenie, w którym działają przedsiębiorstwa, podlega zmianom.

dlaczego warto zawrzeć umowę ubezpieczenia należności

 • Staje się ona istotnym elementem zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego.
 • Przerzuca koszt windykacji należności na Gwaranta.
 • Pozwala na podjęcie współpracy z każdym kontrahentem, nawet najwyższego ryzyka.
 • Spowoduje, że zapłata za dostarczony towar jest gwarantowana.
 • Wprowadza jednolite zabezpieczenie kredytu kupieckiego dla wszystkich kontrahentów.

Ubezpieczenie należności od kontrahentów krajowych, którego opracowanie i wdrożenie oferuje , oprócz pokrycia ewentualnych strat wynikłych z niewykonania przez kontrahenta przyjętych zobowiązań, daje dodatkową korzyść. Jest oparte na wiarygodnej analizie zdolności do wywiązania się z przyjętych zobowiązań przez Państwa kontrahentów, dokonywanej przez Gwaranta (zakład ubezpieczeń) przed zawarciem ubezpieczenia.
Taka informacja daje maksymalne poczucie bezpieczeństwa każdemu przedsiębiorcy.

Pozycja Beneficjenta (tego, który wykupił takie ubezpieczenie) umożliwia także wykorzystanie tego ubezpieczenia jako zabezpieczenia kredytów lub faktoringu, poprzez scedowanie prawa do odszkodowania na podmiot finansujący.

Wdrożenie ubezpieczenia pozwoli również Państwa kontrahentom na swobodniejsze i mniej skrępowane funkcjonowanie we wzajemnym obrocie towarowym.

Posiadanie gwarancji zakładu ubezpieczeń, w postaci ubezpieczenia należności, umożliwi wzrost wzajemnych obrotów poprzez istotnie większy limit kwot gwarantowanych przez zakład ubezpieczeń w stosunku do ryzyka, jakie może lub jakie chce ponosić dzisiaj Państwa firma.

co zapewnia exito Broker?

 • Warunki ubezpieczenia wg najlepszych standardów europejskich.
 • Wybór Gwaranta w drodze konkursu ofert i zindywidualizowanych negocjacjach warunków.
 • Składkę na najniższym z możliwych poziomów, rozliczaną na warunkach wskazanych przez Państwa.
 • Wynegocjowanie optymalnego poziomu udziału własnego w szkodzie.
 • Bardzo niski poziom franszyzy integralnej.
 • Dogodne poziomy limitów automatycznych.
 • Bonusy za niską szkodowość.
 • Wsparcie przy organizacji i negocjowaniu umowy faktoringowej.

W krajach Unii Europejskiej tego rodzaju ubezpieczenie ma już 74% przedsiębiorstw. W Polsce – 9 %.