ubezpieczenia finansowe

Nasza oferta obejmuje komplet usług związanych z ubezpieczeniami finansowymi.

 • Opracowanie kompleksowej strategii wykorzystania i wdrożenia gwarancji finansowych (ubezpieczeniowych) do zabezpieczenia przetargów i umów na wykonawstwo.
 • Doprowadzenie do podpisania z zakładami ubezpieczeń umów o limit gwarancji ubezpieczeniowych do wykorzystania przez klienta.
 • Doradztwo przy ustanowieniu zabezpieczeń do gwarancji.
 • Ocena kompetencji oferentów i negocjowanie treści gwarancji.
 • Przygotowanie kompletnej analizy finansowej wraz z wnioskiem o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej.
 • Czynne wsparcie w procesie podpisywania umowy gwarancji.

Gwarancje finansowe udzielane przez zakłady ubezpieczeń są w swojej treści zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i wymogami branżowymi (np. w kontraktach FIDIC). Beneficjenci, którzy wymagają od swych kontrahentów gwarancji, przede wszystkim instytucje państwowe i samorządowe, ale również generalni wykonawcy i liderzy konsorcjów, znają gwarancje wystawiane przez zakłady ubezpieczeń i akceptują ich treść.

Bywa jednak, że treść gwarancji oraz jej zabezpieczenie stanowią duży problem, a ostateczne uzgodnienia pozostają kwestią najtrudniejszą. Dlatego współpraca z będzie dla Państwa niezwykle pomocna dzięki szybkości i kompetencji a przede wszystkim wieloletniemu doświadczeniu w pozyskiwaniu gwarancji dla firm budowlanych.

Naszym klientom proponujemy udzielanie gwarancji również w ramach rocznych umów generalnych, przy zastosowaniu uproszczonych procedur i formalności w trakcie obowiązywania umowy.

Podstawowe zalety gwarancji finansowych:

 • nieangażowanie własnych środków pieniężnych, które mogą w tym czasie pracować dla firmy,
 • zachowanie płynności finansowej,
 • zwiększenie wiarygodności firmy,
 • uproszczenie formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oszczędność czasu).

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz ubezpieczeń finansowych, a w szczególności:

 • GWARANCJE KONTRAKTOWE takie jak:
  • Gwarancja zapłaty wadium (przetargowa) jest jedną z przewidzianych przez prawo form wniesienia wadium przez podmioty przystępujące do przetargu i zwalnia oferenta od obowiązku wniesienia wadium w pieniądzu.
  • Gwarancja należytego wykonania kontraktu jest jedną (a czasem jedyną) z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania objętego umową. Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej. Gwarancja udzielana jest na okres od dnia zawarcia kontraktu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
  • Gwarancja usunięcia wad i usterek jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu do czego wykonawca jest zobowiązany w ramach udzielonej gwarancji jakości i z tytułu rękojmi. Gwarancja finansowa zwalnia wykonawcę z obowiązku wnoszenia zabezpieczenia w formie gotówkowej. Gwarancja udzielana jest na okres od podpisania protokołu odbioru końcowego do zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.
  • Gwarancja zwrotu zaliczki jest jedną z akceptowanych form zabezpieczenia, jakiego wymaga zleceniodawca od wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nie rozliczenia lub nie zwrócenia w terminie określonym w kontrakcie zaliczki pobranej przez wykonawcę od zleceniodawcy. Wymienione wyżej rodzaje gwarancji zabezpieczają proces inwestycyjny począwszy od złożenia oferty przetargowej poprzez realizację zamówienia, aż do zakończenia okresu rękojmii i gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
 • GWARANCJE ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO, GWARANCJE AKCYZOWE
  jest jedną z prawnie akceptowanych form zabezpieczenia należności celno-podatkowych podmiotów występujących w obrocie międzynarodowym wobec Izb Celnych w razie nie wywiązania się z obowiązków zapłaty wynikających z przepisów Wspólnotowego Kodeksu Celnego, ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o podatku akcyzowym. Gwarancje udzielane są według wzorów wymaganych przez Izby Celne.
 • INNE GWARANCJE:
  • płatnicze,
  • koncesyjne.
 • UBEZPIECZENIE NALEŻNOŚCI,