OC menedżerskie (D&O)

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych (Directors & Officers) wiąże się bezpośrednio z faktem, że pośrednia odpowiedzialność za następstwa działalności spółek spoczywa na członkach ich władz. Przepisy kodeksu spółek handlowych jak i inne ustawy nakładają w określonych sytuacjach na osoby wchodzące w skład organów spółek kapitałowych osobistą odpowiedzialność majątkową za skutki ich działania lub zaniechania działania oraz wykonania powierzonych im obowiązków.

W związku z tym, osoby zasiadające w radach nadzorczych, komisjach rewizyjnych czy zarządach spółek kapitałowych mogą w przypadku podjęcia przez nich błędnych w swych konsekwencjach decyzji stać się obiektem roszczeń podmiotów i osób poszkodowanych ich działaniem.

Również sama spółka może zostać poszkodowana przez nietrafne decyzje jej władz. W dodatku to w stosunku do niej mogą być kierowane roszczenia naprawienia strat przez wierzycieli.

dlaczego warto

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek kapitałowych gwarantuje zarówno spółce, jak i jej władzom ochronę przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w wyniku nieprawidłowego działania.

Rozumieć przez to można między innymi:

 • nadużycie zaufania,
 • działanie na szkodę firmy,
 • przekroczenie umocowania,
 • naruszenie praw pracowniczych.

kto może być objęty ubezpieczeniem

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność cywilną:

 • członków rad nadzorczych,
 • członków komisji rewizyjnych,
 • członków zarządu,
 • prokurentów,
 • dyrektorów i członków kadry zarządzającej.

Ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem odpowiedzialność za szkody majątkowe, przez które należy rozumieć straty finansowe wywołane działaniem lub zaniechaniem.

W zależności od profilu, przedmiotu i rozmiaru działalności prowadzonej przez spółkę istnieje możliwość zmiany oraz rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w celu dostosowania go do indywidualnych potrzeb spółki.

dokumenty niezbędne do wyceny kosztu ubezpieczenia

 • Sprawozdanie finansowe za 3 lata poprzedzające wnioskowany okres ubezpieczenia.
 • Aktualna umowa/statut spółki.
 • Aktualny wypis z KRS.
 • Kopie wewnętrznych regulaminów ustalających zakres obowiązków i odpowiedzialność członków władz spółki.
 • Kopie umów o pracę i kontraktów menedżerskich we fragmentach dotyczących obowiązków i odpowiedzialności.

Ubezpieczenie D&O zwiększa wiarygodność i pozycję rynkową spółki, gdyż chroni zarówno spółkę, jak i jej aktualnych i potencjalnych kontrahentów przed skutkami błędu członków władz.