OC kontraktowe

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kontraktu jest odpowiedzialność cywilna za szkody na osobie lub mieniu oraz ich następstwa finansowe, którą ponosi przedsiębiorstwo w związku z realizacją określonego kontraktu w ramach prowadzonej działalności.

Inwestor często nakłada na przedsiębiorstwo obowiązek zawarcia odrębnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które dotyczyć będzie danego kontraktu. Podejmowanie przez przedsiębiorstwo prac kontraktowych, szczególnie w zakresie robót budowlanych, niesie za sobą ryzyko, że może dojść do popełnienia błędu, który z kolei pociągnie za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki nawet dla całej działalności przedsiębiorcy. Aby uniknąć bezpośredniego pokrycia wyrządzonych szkód i strat finansowych, warto ubezpieczyć się od takich sytuacji.

Zawarcie polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kontraktu zapewni bezpieczeństwo przedsiębiorstwu i przerzuci ciężar skutków finansowych na towarzystwo ubezpieczeniowe.

dlaczego warto

Oferta ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej do kontraktu gwarantuje spółce ochronę przed ewentualnymi roszczeniami powstałymi w związku z pracami zrealizowanymi w ramach powierzonego do wykonania kontraktu. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny również za działania osób, którym powierza wykonanie pewnych czynności. Zatem niewątpliwie ważnym tu elementem jest zapewnienie sobie maksimum ochrony i bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej do kontraktu zwiększa bezpieczeństwo spółki i chroni ją przed skutkami finansowymi związanymi z koniecznością rekompensaty osobie trzeciej za szkodę na osobie lub mieniu.