OC działalności

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia jest odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa finansowe, którą w myśl przepisów prawa ponosi ubezpieczający w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadaniem mienia wykorzystywanego w tej działalności lub wprowadzeniem do obrotu określonego produktu.

Konsekwencje samodzielnego wyrównania poszkodowanemu poniesionych strat i utraconych korzyści mogą być bardzo wysokie, szczególnie w branży budowlanej czy medycznej. Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przenosi ciężar tych finansowych konsekwencji na zakład ubezpieczeń.

dlaczego warto

Każdy bez wyjątku może stać się sprawcą jakiejś szkody. Ryzyko istnieje zarówno w życiu prywatnym, jak i podczas wykonywania określonego zawodu lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Można narazić kogoś na utratę mienia, zdrowia czy nawet życia poprzez samo tylko posiadanie czegoś.

Odpowiedzialność cywilna to obowiązek ponoszenia konsekwencji zdarzeń lub zachowań wywołujących szkodę (stratę) osobom trzecim (osoby prawne, osoby fizyczne), przy czym mogą one polegać także na niepodjęciu jakichkolwiek działań, tj. na bezczynności.

Podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest odpowiedzialny nie tylko za własne działania, ale również za zachowanie osób, które są w nim zatrudnione lub którym powierzono wykonanie pewnych czynności.

rodzaje odpowiedzialności cywilnej

Ze względu na charakter działań powodujących odpowiedzialność cywilną możemy wyróżnić niżej wskazane podstawowe rodzaje odpowiedzialności:

Podstawą odpowiedzialności deliktowej jest delikt, czyli czyn niedozwolony. Jest nim każde działanie albo zdarzenie powodujące szkodę wyrządzona osobie trzeciej lub w mieniu do niej należącym. Podstawą odpowiedzialności kontraktowej jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie określonego zobowiązania (kontraktu), czyli pomiędzy sprawcą i poszkodowanym musi istnieć najpierw pewien rodzaj umowy. Jeśli jakieś nieprawidłowości w trakcie wykonywania tego zobowiązania spowodują zaistnienie szkody po jednej ze stron, ma ona prawo domagać się jej naprawienia.

jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń odpowiedzialności kontraktowej. Zabezpieczając działalność naszych klientów koncentrujemy się na takim dostosowaniu warunków ubezpieczenia i klauzul, by z jednej strony gwarantowały wypłatę odszkodowania, a z drugiej stanowiły koszt na realnie najniższym poziomie.