jak działamy

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem firmy (z Warszawy i każdego zakątka Polski) zachęcamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego. Wypełnienie go i przesłanie do nas pozwoli nam wstępnie dobrać naszych ekspertów do Państwa potrzeb oraz lokalizacji – w większości przypadków skontaktują się z Państwem przedstawiciele naszego oddziału z miasta najbliżej siedziby Państwa firmy, ale niektóre sprawy, jak np. związane z ubezpieczeniami morskimi (zarządzanie ryzykiem) – z Warszawy.

Poniżej prezentujemy kolejne etapy naszych działań, mających na celu spełnienie Państwa oczekiwań co do ubezpieczenia firmy.

po pierwsze, oceniamy program ubezpieczenia dotychczas realizowany:
 • ocena merytoryczna realności i kompletności ochrony ubezpieczeniowej, jaką dają klientowi poszczególne umowy ubezpieczenia,
 • ocena ekonomiczna kosztu poszczególnych umów ubezpieczenia w zależności od zakresu udzielanej ochrony oraz stawek/składek, jakie klient opłacił.
po drugie, opracowujemy założenia do programu ubezpieczenia:
 • sporządzamy raport o rodzaju prowadzonej działalności, procesach technologicznych, występujących zagrożeniach dla mienia i ludzi,
 • występujemy do klienta o przekazanie za jego zgodą niezbędnych informacji na temat:
  • posiadanego majątku (struktura i jego wartość, plany sytuacyjne),
  • stosowanych zabezpieczeń (przeciwkradzieżowe, systemy gaśnicze, czujki ostrzegawcze, itp.),
  • posiadanych procedur związanych z bezpieczeństwem firmy, planów awaryjnych,
  • innych dokumentów ( np. umów z kontrahentami, gwarancji finansowych m.in. w zakresie stawianych wymogów ubezpieczeniowych), które mogą powodować roszczenia w stosunku do klienta. Jest to szczególnie ważne w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Założenia te określają szczegółową listę zakresów ubezpieczenia, które dadzą klientowi maksymalny zakres ochrony, uwzględniający wszystkie czynniki występujące wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa (np. ubezpieczenie od żywiołów, ubezpieczenie maszyn od awarii, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, oraz naturalnie niezbędne do działalności każdego podmiotu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

trzeci etap to wyłonienie ubezpieczyciela/ubezpieczycieli i najkorzystniejszej oferty.

Ze względu na wymogi prawne, proces wyłonienia ubezpieczyciela dającego najkorzystniejsze warunki prowadzimy w dwojaki sposób:

 • poprzez organizowanie konkursów otwartych lub dedykowanych do zamkniętej grupy zakładów ubezpieczeń,
 • poprzez wspieranie naszych klientów przy przeprowadzeniu procedur wymaganych ustawą Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z aktualnym prawodawstwem broker ubezpieczeniowy może uczestniczyć w prowadzonym przetargu publicznym w charakterze biegłego lub członka komisji. W zależności od decyzji klienta występujemy w wybranym przez niego charakterze.
i wreszcie czwarty etap, czyli zawarcie lub doprowadzenie do zawarcia umów ubezpieczenia.

Firma brokerska , w zależności od posiadanych pełnomocnictw, może zawierać w imieniu klienta umowy ubezpieczenia lub doprowadzać do ich zawarcia.

Bez względu na sposób zwarcia umowy ubezpieczenia, w porozumieniu z klientem przygotowuje i ustala z zakładami ubezpieczeń ostateczną treść umów ubezpieczenia, dbając przy tym, aby spełniały one wszystkie oferowane przez ubezpieczycieli warunki przy jednoczesnym zachowaniu formalnych zapisów wynikających z przepisów prawa.

Analiza ograniczeń oraz obowiązków nakładanych przez ubezpieczyciela na klienta w treści ogólnych warunków ubezpieczenia, które stanowią podstawę zawieranych umów, pozwala na negocjowanie takiej umowy ubezpieczenia, która wprowadzając dodatkowe klauzule pozwoli spełnić kryteria oczekiwanej ochrony.

Po zawarciu umów rozpoczyna się piąty etap naszej współpracy z klientem.